پروژه های انجام شده در سال 1395

تاریخ اتمام پروژه : 29 دی 1395

برنامه بازسازی و تجهیز سینماهای حوزه هنری از آغاز سال 1395 با جدیت دنبال شده است.

سینما فلسطین اصفهان

آغاز بهره برداری فروردین 1395

سینما قدس تبریز

بازسازی همچنان ادامه دارد.

سینما آبادان آبادان

این سینما 4 مهرماه افتتاح شد.

سینما چهارباغ اصفهان

پس از تخریب و آغاز ساخت پردیس، این سینما دهه فجر افتتاح می‌شود.

سینما بهمن تهران

سالن یک این سینما بازسازی شد و دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.