پروژه هاي انجام شده در سال1390

تاریخ اتمام پروژه : 29 اسفند 1390

-1بازسازي سالن مهر :

-شروع و اتمام سالن تئاتر مهر حوزه هنري تهران
الف: تخريب سيستم تهويه ناكارآمد قديم و بازسازي سيستم تهويه
ب: تعويض كل صندلي هاي سالن و نصب صندلي جديد و نصب صندلي V.I.P
ج: تعويض كامل اكوستيك و دكوراسيون سالن
د: تعمير كف سن
ه: نصب ويدئوپروژكتور و ايجاد پرده بغل رو كامل به همراه موتور پرده
و: تجهيز و بازسازي كامل اطاق هاي گريم و حمام سالن
ز: تخريب و بازسازي دستشويي هاي سالن
ح: دكور سالن انتظار و ديواركوب سقف
ت: اجراي نماي ورودي سالن
-2بازسازي ودكوراسيون كامل سالن ماه :

- شروع و انجام پروژه بازسازي سالن تئاتر ماه واقع در ساختمان مركزي حوزه هنري
الف: اجراي بازسازي كامل از درب ورودي تا كل سالن
ب: اجراي ديواركوب سالن
ج: اجراي سن سالن تئاتر
د: تعويض صندلي هاي كل سالن
ه: نصب پرده نمايش ويديويي و پرده بغل رو
و: بازسازي كامل اطاق فرمان
3ايجاد سالن سينماي استاد مهرداد اوستاواقع در حوزه هنري تهران

الف: تخريب كامل ديوارها و سقف و آماده سازي جهت اجراي معماري جديد.
ب: اجراي كامل آهن كشي و انجام و اجراي اطاق فرمان.
ج: كف سازي و سن سازي سالن.
د: اجراي دكوراسيون و اكوستيك ديوارها و سقف سالن.
ه: نصب 54عدد صندلي سينمايي جديد.
و: اجراي سيستم نور و صداي مناسب جهت انجام سالن چندمنظوره و نصب ويدئو پروژكتور.
ز: اجراي كامل سيم كشي برق و اعلام حريق.
ح: تعويض درب ورودي.
ت: اجرا ي سيستم تهويه.
-4ايجاد سالن كنفرانس استاد سلمان هراتي

الف: تخريب سقف سالن و افزايش ارتفاع.
ب: اجراي دكوراتيو سقف سالن به صورت هشت ضلعي.
ج: اجراي اكوستيك سقف.
د: اجراي دكور ديوارهاي جانبي.
ه: اجراي ساخت ميز كنفرانس به صورت چندضلعي.
و: گل آرايي كامل سالن.
ز: نصب سيستم كنفرانس به همراه ميكروفن لازم و نصب سيستم ضبط و پخش.
ح: اجراي كامل برق كشي مناسب با سالن.
ت: اجراي كامل كف سالن.
ي: نصب و تجهيز سيستم تهويه و نصب LED.
ك: رنگ آميزي كامل سالن ورودي.
ل: خريد و نصب صندلي هاي آمفي تئاتر متحرك و ثابت.